****^^^خونه ی ِ معصوم ِ احساسم^^^***

غـــریب آشــــنا! به خونه ام خوش اومدی...شقایق وار از بارش شعرهایم می گویم تا عروسک وجودم آرام گیرد

وقتی با "ص ف ر"پایان می یابد.....90....

به اندیشه ی مخملی ات...سالی که با "دوتاص ف ر"پایان می یابد.....^^^من و تو^^^کجا

ی ِ کهکشانها"لحظه ها "را تجربه می کنیم....؟....

به "10"قدمی فکر کن که ^^^1400.....---اتفاق می افتد....

حساس قل میخورد.....

سُر میخورد.....-----

"دوتایی شدن"....استعاره ی زیبایست...."امید را به دقایقم سنجاق میکنم"

آیا به وقت ِ "ش ع ر"......"ص ب ح"طراوتمان را به تماشا می آید....؟

وقتی "افق ِ نگاهم "دوررا می بیند...پرسشهایم بیشمار میشوند....همانگونه که "لغتنامه ی واژ ه های سه حرفی ام "اتمامی برایش متصور نیست.....

برای ِ خویشتنم " د ع ا"خواهم نمود----......

خدایا!!!!

"ک س ی "را برایم بیافرین ....تادر "او"بیارامم.....

که دراین خلوت خالی "ی ک ی"وجوددارد....

به تاریخ"ه ف ت"از اولین ماه بهار....

 

 

"شب ِ آرزوهاست".........

چشماتو ببند و آروم بگو:خدایا!!!من عاشق ِ توام.....به تو نیازدارم.....به "ق ل ب "من بیا.....

 

-------........یه آرزوی دور کن...تندی بیا به من" ب گ و"---------.........

التماس "د ع ا".....

اولین آدینه...........هفتمین روز......سومین ماه......"ن و د"....

متولدشد دردوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 23:30 به قلم ِ گلبرگهای ِ ُزِر N@F@S|


Design By : Night Skin